Pravidelná setkání

Neděle       Nedělní bohoslužba         10.00 – 11.00

Neděle       Památka Večeře Páně      09.00 – 10.00

Čtvrtek      Společné modlitby             18.00 – 18.30

Čtvrtek      Čtení a výklad Bible           18.30 – 19.15

Pátek        Setkání mládeže                 17.30 – 20.00

Nedělní škola pro děti od 3 do 8 let             10.00 – 11.00

Nedělní škola pro děti od 8 do 13 let    09.00-10.00 (lichý měsíc), 10.00 – 11.00 (sudý měsíc)

Nedělní bohoslužby pro všechny generace jsou otevřená veřejnosti a spoluutváříme je tak, že při službě Božím slovem a oslavě Boha písněmi či modlitbami dáváme prostor střídavě dětem, dorostu, mládeži a dospělým. Chceme společně prožívat Boží přítomnost a nechat prostor ke spoluúčasti všem členům sboru. Kázané slovo, zpěv a zkušenosti uvádějí do Boží přítomnosti. Přejeme si, aby naše bohoslužby byly otevřené a inspirativní pro všechny návštěvníky.

Nedělní škola probíhá souběžně s nedělní bohoslužbou. Probíhá ve dvou věkových kategoriích. Mladší a starší děti se učí písním biblickým příběhům, které jsou názorně představeny a jejich pochopení prohlubováno formou různých aktivit a společných her.

Klub Přístav je klub pro mladé ve věku od 14 do cca 24 let. Součástí setkání jsou společné hry, zamyšlení na tématy, která zajímají mladé lidi, je zde prostor pro zpěv při chválách, neformální rozhovory a další. Kromě pravidelných setkání probíhají i speciální a víkendové akce.

Večeři Páně slavíme jako Památku osoby Ježíše Krista a připomínkovou slavnost Božího díla záchrany, Staré i Nové smlouvy. Vede nás k podstatě naší duchovní existence, a proto hraje při našem společném shromažďování důležitou roli. Slavíme ji každou neděli a při každé příležitosti, jejíž povaha tomu odpovídá. K Hodu Páně při lámání chleba a pití z kalicha zveme nezávisle na církevní příslušnosti každého, kdo je Božím dítětem a kdo nemá překážky ve vztazích k Bohu a lidem.

Studium Bible s aplikací na současnost nabízíme v průběhu týdne. Pasáže Písma čteme společně a po úvodním výkladu se sdílíme s tím, jak jim rozumíme a čím nás oslovují. Snažíme se Bibli porozumět v jejich dobových a dějinných souvislostech, ale především jejímu poselství pro náš každodenní křesťanský život.

Společné modlitby jsou uvedeny krátkým biblickým zamyšlením nebo zkušeností a výčtem aktuálních námětů k modlitbám. Povzbuzujeme účastníky, aby přicházeli s vlastními podněty k modlitbě vděčnosti nebo proseb, zvlášť když se jedná o nemoci, operace, těžké životní zkoušky, hledání práce apod. Ve ztišení před Hospodinem, prošíváme Boží doteky a odpovědi na naše modlitby.

Naše shromáždění jsou otevřena pro všechny!

IMG_20160214_112045

   

Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství , které máme s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.  1J 1,3